Προσωπικά Δεδομένα

Το «Μουσείο Ε.Π.Ε» θα εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη θα διατηρούνται εμπιστευτικά και δεν θα γνωστοποιούνται, εκτός εάν ο χρήστης έχει συναινέσει σε αυτή τη γνωστοποίηση, ή το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» είναι υποχρεωμένο δια νόμου ή δικαστικής αποφάσεως να τα γνωστοποιήσει.
Τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη μπορούν να γνωστοποιηθούν μόνο σε άλλες εταιρείες μέσα στον Όμιλο Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς.
Ένας χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να επιλέξει να δώσει τη συναίνεσή του στο «Μουσείο Ε.Π.Ε.» για τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό τη λήψη διαφημιστικού υλικού από τρίτα μέρη, επιλεγμένα από τον Όμιλο Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία στα σημεία όπου η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ. εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Συνεδριακού Κέντρου Τράπεζας Πειραιώς).
Εάν ένας χρήστης δεν συμπληρώσει τα σχετικά πεδία, τότε αυτό θα είναι ένδειξη προς το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ότι ο χρήστης θα προτιμούσε να μην γνωστοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα και ότι θα προτιμούσε να μην λάβει τέτοιο υλικό.

 1. Τρίτα Μέρη (δηλαδή μέρη που δεν ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς ή στο «Μουσείο Ε.Π.Ε.)
  Μέσω της Ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται κατά περίπτωση η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η προσθήκη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου (link, hyperlink, banner) στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται την επιδοκιμασία από το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ή την Τράπεζα Πειραιώς αυτού του ειδικού συνδέσμου.
  Το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνουν ούτε ευθύνονται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ή η Τράπεζα Πειραιώς δεν ευθύνονται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
 2. Λειτουργία της Ιστοσελίδας
  Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών, το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση, είτε σε αλλοίωση ή προσβολή από ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.
 3. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
  Το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και ο ‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν – οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες – αυτούς τους Όρους Χρήσης καθώς και το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες θα είναι υποχρεωμένοι κάθε φορά που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα να ελέγχουν για τέτοιες αλλαγές. Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες θα συνιστά απόδειξη της αποδοχής οποιωνδήποτε αλλαγών.
 4. Συμπεριφορά Χρηστών
  Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.
  Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο «Μουσείο Ε.Π.Ε.», αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτής.
  Σε περίπτωση κατά την οποία το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ή ο ‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει πλήρως το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ή/και τον ‘Όμιλο Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς.
  Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτεί τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού πρόσβασης που δημιουργείται ξεχωριστά από κάθε χρήστη, καθένας δε από τους χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου του ατομικού κωδικού πρόσβασης και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του, του «Μουσείου Ε.Π.Ε.» ή του ‘Ομίλου Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.
 5. Περιεχόμενα Ιστοσελίδας
  Το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και ο ‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυώνται όμως και δεν ευθύνονται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του «Μουσείου Ε.Π.Ε.» ή του Ομίλου Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.
  Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, στο βαθμό που δεν αφορούν το ίδιο το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» ή/και τον ‘Όμιλο Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς, συλλέγονται από το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της Ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του «Μουσείου Ε.Π.Ε.» ή του Ομίλου Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς.
  Το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και ο ‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς δεν προβαίνουν σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της Ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το «Μουσείο Ε.Π.Ε.», τον ‘Όμιλο Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς ή με τρίτους.
  Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και ο ‘Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς δεν υποχρεούνται να καλύψουν ή ανορθώσουν ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της Ιστοσελίδας.
 6. Εφαρμοστέο δίκαιο
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία σε περίπτωση διαφωνίας.
 7. Συμφωνία
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης (όπως ορίζονται στην Ιστοσελίδα από καιρού εις καιρόν) συνιστούν την ολόκληρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσα στο «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και οποιονδήποτε χρήστη όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.
  Εάν οποιοσδήποτε όρος από αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν είναι νόμιμα εφαρμόσιμος, τότε το «Μουσείο Ε.Π.Ε.» και ο Όμιλος Εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τον διαγράψουν ή τροποποιήσουν, ώστε να διορθωθεί το ελάττωμα και, σε κάθε περίπτωση, οι υπόλοιποι όροι αυτών των Όρων Χρήσης θα παραμένουν έγκυροι και εφαρμόσιμοι.